• 773-603-6234
  • 1323 Garfield Road, Peoria, Illinois, 61602

ความสำคัญของพลังงานหมุนเวียน

หลาย ๆ คนอาจจะกำลังสงสัยอยู่ว่าพลังงานรอบตัวเราที่เราใช้อยู่ในทุก ๆ วันนั้นจะมีวันหมดไปหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นพลังงานเชื้อเพลิงที่ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันต่าง ๆ ที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนั่นก็คือ แก๊สหุงต้มในครัวเรือน ไม่ใกล้ไม่ไกลในห้องครัวของเรานั่นเองและพลังงานเชื้อเพลิงในรูปแบบของน้ำมันหรือแก๊สโซฮอล์ ที่เราใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนยานพาหนะต่าง ๆ ซึ่งมีผลกับการจุดระเบิดและการเริ่มต้นในการเคลื่อนที่ของรถยนต์ให้มีประสิทธิภาพ   นอกจากนี้เชื้อเพลิงชนิดนี้ยังมีการใช้ประโยชน์ในด้านของการให้แสงสว่าง เช่น การจุดไฟ จุดตะเกียง เป็นต้น ซึ่งพลังงานเชื้อเพลิงในรูปแบบนี้ถือว่าเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป จะไม่เหมือนกับพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับจากดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานที่สูงที่สุดมีอานุภาพมากที่สุดและเป็นพลังงานหมุนเวียนชนิดที่ถูกนำมาใช้งานมากที่สุด โดยการติดตั้งเครื่องมือในการเปลี่ยนรูปพลังงาน จากพลังงานความร้อนให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อนำไฟฟ้าสำเร็จรูปมาใช้งานกับเครื่องมือเครื่องใช้ภายในครัวเรือน ทั้งด้านการอุปโภคและบริโภค จึงมั่นใจได้ว่าเราจะมีพลังงานไฟฟ้าเพียงพอต่อการใช้งานตลอดไปอย่างแน่นอน เนื่องจากเราสามารถผลิตไฟฟ้าได้เองแล้วในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบอื่น ๆ อีกมากมายที่สามารถแปลงเปลี่ยนพลังงานอื่น ๆ ให้กลายมาเป็นพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้งาน เช่น พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานขยะและพลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งพลังงานเหล่านี้จัดว่าเป็นพลังงานหมุนเวียนตามธรรมชาติที่ไม่มีวันหมดไป สามารถหมุนเวียนใช้งานใหม่ได้เสมอตราบใดที่โลกยังไม่แหลกสลายหมดสิ้นไปจากระบบสุริยะจักรวาลในระบบกาแลกซี่  พลังงานหมุนเวียนคืออะไร  พลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานที่ใช้แล้วไม่หมดไป ถูกจัดอยู่ในพลังงานสะอาดไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นพลังงานในธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดการใช้พลังงานฟอสซิลหรือพลังงานปิโตรเลียมซึ่งใช้ระยะเวลายาวนานกว่าที่จะได้มาและมีความยากความซับซ้อนในการหาพลังงานเหล่านั้น อีกทั้งยังเป็นพลังงานที่ใช้แล้วมีวันหมดไป จนในปัจจุบันมีการใช้พลังงานเหล่านี้มาจนขาดดุลทรัพยากรในธรรมชาติ จนทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและวิกฤตสถานการณ์ต่าง ๆ ภายในโลก จนมนุษย์และสิ่งมีชีวิตเองได้รับได้รับผลกระทบจากการที่ทรัพยากรต่าง ๆ ขาดแคลน การมีพลังงานไม่เพียงพอต่อการใช้งานอีกครั้ง เหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในโลกของเรา ซึ่งเป็นผลตามมาในระยะยาว   ดังนั้นการใช้นวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อนำเอาพลังงานหมุนเวียนเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้นถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ช่วยกอบกู้ไม่ให้สถานการณ์ภายในโลกย่ำแย่ไปมากกว่านี้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยฟื้นฟูทรัพยากรที่หมดไปให้กลับมาสมดุลอีกครั้ง อีกนัยหนึ่งอาจะกล่าวได้ว่าการใช้พลังงานหมุนเวียนแทนพลังงานฟอสซิลถือเป็นการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็นการช่วยฟื้นฟูโลกของเราให้กลับมาสดใสและน่าอยู่เหมือนเดิม