• 773-603-6234
  • 1323 Garfield Road, Peoria, Illinois, 61602
EDUCATION
สอบ IELTS ดีอย่างไร ทำไมต้องสอบ IELTS

สอบ IELTS ดีอย่างไร ทำไมต้องสอบ IELTS

สำหรับคนที่ต้องการทำงานในต่างประเทศหรือเรียนต่อต่างประเทศ จะพบว่าสถาบันและองค์กรหลายแห่ง เลือกใช้ผลสอบIELTSการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด การสอบIELTS นั้น ผู้สอบ ต้องได้เข้าทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ  ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเฉพาะการพูดที่เป็นการพูดแบบตัวต่อตัวเพื่อประเมินทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของคุณ การทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ เพื่อประเมินความสามารถทางภาษาของผู้สมัครที่ต้องการศึกษาหรือทำงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการสื่อสาร การสอบIELTS นี้ถูกใช้ในการขอวีซ่าสหราชอาณาจักรและการตรวจคนเข้าเมือง รวมทั้งการขอวีอนุญาตเข้าประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์และแคนาดา

IELTS

ผู้Educationที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นสูง ผู้ที่ต้องการเรียนหรือฝึกงานในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยหลายแห่งกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร ให้มีการสอบ IELTS เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน  อีกทั้ง IELTS มีระบบการสอบการวัดผลภาษาอังกฤษที่ดี ผู้สอบทุกคนจะได้เข้าสอบตามมาตรฐานกลาง ยากง่ายเท่ากัน การทดสอบประกอบด้วยคำถามที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาหรือที่ทำงาน ในด้านการสะกดไวยากรณ์และการเลือกคำต่างๆ IELTSครอบคลุมทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนในสหรัฐฯ สหราชอาณาจักรหรือประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ IELTS ช่วยให้คุณฝึกฝนทักษะการฟังของคุณกับสำเนียงภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันได้ 

สถาบันสอบจะกำหนดเกณฑ์ ที่สอดคล้องกับความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามผลการทดสอบจริง และเป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกเพื่อยกรดับการศึกษา  การสอบ IELTS  นั้น สามารถเลือกสอบได้จากทุกที่ เลือกวันที่และสถานที่ที่สะดวกได้กว่า 140 ประเทศทั่วโลก ปัจจุบัน ยังมีการสอบผ่านระบบออนไลน์ สามารถจองคิวสอบได้ ชำระเงินทางออนไลน์ได้ โดยผลการทดสอบสำหรับคะแนนเหล่านี้มีให้บริการทางออนไลน์ภายใน 13 วันนับจากวันสอบ